Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zdjęcie

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, a także ochroną przed przemocą w rodzinie należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Celem programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów, a także zmniejszania rozmiarów problemów już istniejących. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania przedmiotowych problemów i związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy. Swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim grupy ryzyka i osoby uzależnione nie tylko od alkoholu ale również od innych substancji. W Programie położono większy akcent na przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w  rodzinie.

Podstawową rolą samorządu gminnego w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest prowadzenie, inspirowanie i wspieranie konkretnych zadań w ramach posiadanych możliwości merytorycznych i finansowych.

Program Gminny stanowi merytoryczne i organizacyjne ramy dla realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych priorytetów wynikających z przyjętych celów.

PROCEDURA

  • Zgłoszenie problemu alkoholowego (kto?)
- policja,
- pracownik socjalny,
- pracownik oświaty,
- zaniepokojony krewny,
- zaniepokojony sąsiad, znajomy,
- osoba mająca obawy, że jej picie staje się

problemem.

  • Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzemieniewie
  • Zaproponowanie form pomocy i wsparcia.
  • Ustalenie dalszego postępowania w zależności od oceny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:                   - skierowanie do biegłych,

- leczenie odwykowe określone przez sąd,

- nadzór kuratora sądowego,

- pomoc rodzinie,

- odroczenie na czas określony i deklaracja